SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/021 | 9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Intézmény logo

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2021. 10. 12.

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

1. Hivatalos név (teljes név)

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

2. Székhely

9431 Fertőd Madách sétány 2/D.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9431 Fertőd Madách sétány 2/D.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 99 537 162

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nincs

6. Központi elektronikus levélcím

porpaczy@porpaczy.hu

7. A honlap URL-je

www.porpaczy.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

+36 99 537 162
9431 Fertőd Madách sétány 2/D.

 

Kelemenné Nagy Márta
iskolatitkár

hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00
pénteken 7:30-13:30

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti ábra

2. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum

Szervezeti és Működési Szabályzat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Wellner Andrea igazgató
+36303300300
wellner.andrea@gmail.com

Lévay-Gál Katalin
szakmai igazgatóhelyettes
+36701996756
levay.gal.katalin@porpaczy.hu

Főző László
igazgatóhelyettes
+36701996754
fozolaci74@gmail.com

Török László
gyakorlati oktatásvezető
+36701996753
toroklaszlo12@gmail.com

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Fertőszéplaki Tájházak
9436 Fertőszéplak Nagy Lajos utca 31-39.
tajhazak@porpaczy.hu
gazdasagi@porpaczy.hu

 

www.porpaczy.hu
www.fertoszeplakitajhazak.hu

 

 

Nagy Gézáné
+36 99 537 162
nagy.gezane@porpaczy.hu
hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00
pénteken 7:30-13:30

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nincs

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4. Közalapítványok

 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nincs  

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

1.5. Lapok

 

I. Közzétételi egység: Lapok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefonszám: +36-1-795-1700, +36-1-795-6766
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nincs

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2021. 10. 14.

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Alapító okirat

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Soproni SZC - Közszolgáltatások díjai

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Soproni Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Soproni Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel, a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, f-KRÉTA, FAR), valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai (KIRA, SAP), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévők adatait.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Soproni SZC - Önköltség számítási szabályzat

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Piacképes tudás kreatív környezetben - Pályaválasztás 2022/2023

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Pályaválasztási tájékoztató füzet , az iskolában induló képzéseket mutatja be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Pályávalásztási kiállításokon

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Ingyenes

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Előző állapot: www.soproniszc.hu

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Iskolánk hírei

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Soproni Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Wartha Attila

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

https://kozadat.hu/kereso/

 

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2022. 02. 28.

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2020. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Ellenőrzési jelentés kivonat "A szakképzési centrumok által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok honlapon történő megjelentetése" című ellenőrzéshez, 2021.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2021. III. negyedév
2021. II. negyedév
2021. I. negyedév

3.2. Költségvetések, beszámolók
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés, 2021. évi

Elemi költségvetés 2022. évi

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Költségvetési beszámoló, 2020. évi

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Szöveges beszámoló, 2020. év

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások, létszám, 2021. IV. negyedévi

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések 2021. év

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Közbeszerzési terv, 2021. évi
Közbeszerzési szabályzat
A 2021. évben közbeszerzési eljárás nem volt.
Megkötött szerződések

Archívum


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Telefon: +3699537162

E-mail: porpaczy@porpaczy.hu

OM azonosító: 203051/021


2024Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium